Skip navigation

Category Archives: งานวิจัยสหกรณ์

                               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น.นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ และคณะ เพื่อประชุมผู้ประสานงานชี้แจงทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน การจัดทำแบบสอบถาม แบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
                         ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาฐานสหกรณ์และหลักเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมาตรฐานและระดับต่ำกว่ามาตรฐานและได้กำหนดตัวชี้วัด สำหรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  7 ข้อ และกลุ่มเกษตรกร 5 ข้อ  ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ กรมส่เสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเหมาะสม โดยกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การวัดและระดับการให้คะแนนตามขั้นตอน/ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดระดับมาตรฐานได้ตรงกับสถานภาพจริงของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานดังกล่างกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี  โดยกำหนดดำเนินการในวันที่  18-19 มกราคม 2553

Advertisements