Skip navigation

                                   นายเลอพงษ์ มุสิกะมาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอ  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.วัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนทักษะความรู้ประสบการณ์ให้แก้ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                                   นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”กาวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2553  ณ โรงแรม รอยัล พาเลซพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 26 จังหวัด รวม 340 คน เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตามระเบียบข้าราชการพลเรือน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจสหกรณ์อำเภอ การแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ในครั้งนี้   สำหรับวิทยากรได้รับความร่วมมือจาก ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 340 คน และร้อยละ 80 ของผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีความรู้เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: