Skip navigation

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2553

แบบสรุปผล การรณรงค์ส่งเสริมการออมสำหรับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ……ชลบุรี…….

—————————————————-

1. วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมฯ วันที่  1  ตุลาคม  2552    30  กันยายน  2553..…

     (เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ …..1….. ของปีงบประมาณ 2553)

2. จำนวนสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  แยกเป็น

     2.1 จำนวนสมาชิกสหกรณ์  ……1,140……… ราย จำนวนสหกรณ์ ……..11……. แห่ง

     2.2 จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ……..……. ราย จำนวนกลุ่มเกษตรกร ……..……. แห่ง

3. สสจ. / สสพ. รณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยวิธีการใด     

   (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ)

…………จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้และส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างประหยัดและสะสมเงินออมเพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงของครอบครัว  และเป็นการเพิ่มทุนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากเงินออมของสมาชิก  สร้างความเข้าใจเรื่องหลักการ  วิธีการ  อุดมการณ์สหกรณ์  การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.

4. ในส่วนของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร มีการรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์/

     กลุ่มเกษตรกรโดยวิธีการใด  (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   

     ดำเนินการ)

………..คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร               ร่วมกันออมและนำเงินออมฝากเป็นเงินออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิก  และเพื่อเป็นการเพิ่มทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร……..

5. สรุปผลที่ได้จาก การรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

    (โปรดระบุรายละเอียด)

………จากการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จำนวน  11  สหกรณ์  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 มีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์  จำนวน  1,140  คน  สมาชิกสามารถออมเงินได้ทั้งสิ้นประมาณ  12,677,298.- บาท……… 

 

 (ลงชื่อ) ………………………………………. ผู้รายงาน

                                                                                     (…..นางสุวรรณา  ทวีกลาง…..)

                                                                        ตำแหน่ง …นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ….

 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2553

แบบสรุปผล การรณรงค์ส่งเสริมการออมสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด……..ชลบุรี……….

—————————————————-

1. วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมฯ ……วันที่  1  ธันวาคม  2552    28  กุมภาพันธ์  2553………

     (เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ ….1…. ในปีงบประมาณ 2553)

2. จำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  แยกเป็น

     2.1 จำนวนโรงเรียน  ……..2……. โรงเรียน

     2.2 จำนวนนักเรียน …….170…….. คน

3. สสจ. / สสพ. รณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

   โดยวิธีการใด  (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ)

……….จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อปูพื้นฐานสร้างจิตสำนึกในการออมตามหลักการและวิธีการสหกรณ์  และการทำงานเป็นกลุ่มให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมจัดหาเครื่องมือการออมเป็นกระปุกออมสินกระต่ายไปแจกนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการออม  ปลูกจิตสำนึกและสร้างนิสัยรักการออมแก่เด็กนักเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้กับนักเรียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ  และจะมีการติดตามผลการออมเป็นระยะ………..

4. ในส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนที่เข้า

    ร่วมกิจกรรม โดยวิธีการใด  (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ)

………..คณะครู  อาจารย์ของโรงเรียนทั้ง  2  แห่ง ร่วมกันออมเงินใส่ในกระปุกเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เด็กนักเรียน…

 

5. สรุปผลที่ได้จาก การรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ    

    (โปรดระบุรายละเอียด)

………จากการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน  จำนวน  2  โรงเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์    จำนวน    170  คน  จำนวนเงินออมทั้งสิ้นประมาณ  53,000.- บาท……… 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………. ผู้รายงาน

                                                                                     (…..นางสุวรรณา  ทวีกลาง……)

                                                                        ตำแหน่ง …นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ….

ส่ง แบบสรุปผล พร้อมรูปถ่ายของการจัด

กิจกรรมประกวดฯ ภายใน 10 วันหลังจากรายงานผลผ่านระบบฯ  โดยจัดส่งเป็นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2553

แบบสรุปผล การประกวดแข่งขันในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด…….ชลบุรี……..

—————————————————-

1. วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมฯ วันที่  1  ธันวาคม  2552    28  กุมภาพันธ์  2553……

2. จำนวนโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ  แยกเป็น

     2.1 จำนวนโรงเรียน  …….2…….. โรงเรียน

     2.2 จำนวนนักเรียน …….170……. คน

3. ระบุกิจกรรมที่ สสจ. / สสพ. ดำเนินการในการจัดประกวดเพื่อเฟ้นหา สุดยอดเด็กดี

    มีเงินออม  (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการ)

…….จัดประกวดเด็กนักเรียนที่ออมเงินได้จำนวนมาก  และจัดประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการออมและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศการประกวดการแข่งขันการออม   และการเขียนเรียงความ    จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง………

4. สรุปผลที่ได้จากการประกวดเพื่อเฟ้นหา สุดยอดเด็กดี มีเงินออม ในโรงเรียนที่เข้าร่วม

    โครงการ  (โปรดระบุรายละเอียด)

………จากการประกวดการแข่งขันการออม  และการเขียนเรียงความได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวนมาก  นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันการออมของโรงเรียนบ้านเขาซก  อ.หนองใหญ่ได้แก่    ด.ช.   ศราวุธ    กลิ่นจีน    จำนวนเงินออม    1,050.-  บาท   และโรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ   อ.พานทอง  ได้แก่ ด.ญ. กิ่งกาญจน์  สหายา  จำนวนเงินออม  2,250.-  บาท  นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความ  ของโรงเรียนบ้านเขาซก  อ. หนองใหญ่ ได้แก่  ด.ญ. สายพิณ  ศิลป์ชัย  และโรงเรียนวักโคกท่าเจริญ  อ.พานทอง  ได้แก่  ด.ญ.  นิศา  มิน  ซึ่งนักเรียนทั้ง  4  ราย  ได้รับทุนการศึกษาจากการแข่งขันการออม  และการเขียนเรียงความด้วย……..

 

 

 

(ลงชื่อ) ………………………………………. ผู้รายงาน

                                                                                     (…..นางสุวรรณ  ทวีกลาง……)

                                                                        ตำแหน่ง …นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ….

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ปี 2553

แบบสรุปผล  การประกวดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ……….ชลบุรี…………

—————————————————-

1. วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรมฯ ………ยังไม่ได้ดำเนินการ……………………

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: