Skip navigation

 

ยกคำพูดมา

การรับจดทะเบียนสหกรณ์ ปี 2553

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ
(1) สหกรณ์ผู้ผลิตและส่งเสริมการผลิตไข่และผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  จำกัด      ประเภทสหกรณ์การเกษตร         
      – สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนชลบุรี-บ้านบึง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี       
      – ท้องที่ดำเนินงาน จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา     
      – เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 2000000325529     รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
      – กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก 29 มีนาคม 2553 / ประชุมแล้วเมื่อ 21 มกราคม 2553
      – วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม   
      – สมาชิกแรกตั้ง 22 คน      ขอถือหุ้นแรกเข้าเป็นสมาชิก 22,000 หุ้น มูลค่า 220,000 บาท      
      – ประธานคณะผู้จัดตั้งชื่อ นายภูวดล ปิ่นทองคำ เลขานุการชื่อ น.ส.พรรณี กิจเจริญทรัพย์ดี     มีคำสั่งแต่งตั้งน.ส.เบญจวรรณ ใจห้าว เป็นผู้ทำบัญชีลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552         
      – หนังสือบริษัท เอ เอฟ อี จำกัด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ลงนามโดย นายนรสีห์ ตระกูลช่าง และนายพงษ์ศักดิ์ พูลสมบัติ เจ้าของอาคาร ยินยอมให้ใช้พื้นที่อาคาร 2 ชั้นล่าง จำนวน 1 ห้อง เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน      
      – หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0007/1499 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่องรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงไก่ไข่
(2) สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์        
      – สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 700/387  หมู่ที่ 6  นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครตำบลดอนหัวฬ่อ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    
      – เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 2000000125536     รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553   
      – กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน  26  เมษายน  2553   /   ประชุมแล้วเมื่อ                             2553
      – วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม   
      – สมาชิกแรกตั้ง 214 คน ขอถือหุ้นแรกเข้าเป็นสมาชิก 86,468 หุ้น มูลค่า 864,680 บาท       
      – ประธานคณะผู้จัดตั้งชื่อ นายเอกวิทย์  จุกสีดา  เลขานุการชื่อ นางพรนภา  อุตราศรี    มีคำสั่งแต่งตั้งนางวัชรี เจิมวิจิตร เป็นผู้ทำบัญชีลงวันที่ 18 กันยายน 2552
      – หนังสือ E & H PRECISION (THAILAND) CO.,LTD. ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2552 ลงนามโดย Mr. Yasuhiro Hiraoka ประธานบริษัทฯ    ยินยอมให้ใช้พื้นที่เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
(3) สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย  จำกัด      ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์        
      – สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  208  ถนนสุขุมวิท     หมู่ที่  3    นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    
      – ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม  
      – เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 2000000225539    รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553   
      – กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน  29  เมษายน  2553   /   ประชุมแล้วเมื่อ                             2553
      – สมาชิกแรกตั้ง   142   คน ขอถือหุ้นแรกเข้าเป็นสมาชิก     19,586   หุ้น มูลค่า     1,958,600   บาท       
      – ประธานคณะผู้จัดตั้งชื่อ นายบรรจบ   ศรีสุข        เลขานุการชื่อ นายสุพรรณ  คำทอง     มีคำสั่งแต่งตั้ง นางรำพรรณ  รัตนวงศ์      เป็นผู้ทำบัญชีลงวันที่   16 กันยายน 2552    
      – หนังสือ   อนุญาต  เขียนที่ บ.ไทเท็กซ์ เอเซีย  จำกัด       ลงวันที่   8  ธันวาคม  2552  ลงนามโดย  นายนิวัติ  เลิศนิมิตรธรรม    กรรมการผู้จัดการ  บริษัทฯ   
        ยินยอม(1) หักเงินได้รายเดือนฯ
                  (2)ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
                  (3)ยินยอมให้พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้จัดตั้ง มาปฏิบัติงานให้สหกรณ์
                  (4)ยินยอมให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่
Advertisements

4 Comments

  • กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  • Posted มีนาคม 10, 2010 at 11:17 am
  • Permalink
  • ตอบกลับ

  1.สอ.E&H ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 26 เมษายน 2553 ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก/ฝากเจ้าภาพประสาน2.สอ.ไทเท็กซ์ ฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 29 เมษายน 2553 ปัจจุบันยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก/ฝากเจ้าภาพประสาน

  • กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  • Posted มีนาคม 10, 2010 at 11:24 am
  • Permalink
  • ตอบกลับ

  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดชลบุรี สั่งการให้ กจส.ร่างโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสหกรณ์ โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องการส่งเสริม อาทิเช่น1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักและวิธีการสหกรณ์2. กิจกรรมการส่งเสริมการออมทรัพย์ในสหกรณ์(เจ้าภาพ กพส.)3. กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกจส.มีความเห็นที่จะดำเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรก่อน / ขอให้ฝบท.+กลุ่มงานฯ+กสส.และเจ้าภาพที่ดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือนอกภาคฯ ร่วมให้ข้อคิดเห็น ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ในที่ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ และงปม.2553 เวลา 09.30 น.

  • กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  • Posted มีนาคม 10, 2010 at 11:37 am
  • Permalink
  • ตอบกลับ

  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯเรียน หน.กสส.ทุกพื้นที่ กรมฯ กำหนดให้รายงานผลการส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ กำหนดรายงานภายในเดือนมีนาคม 2553 ประกอบด้วย 1. แบบรายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ (แบบ ศก.1) ของทุกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2551-2553 2. แผนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (แบบ พ.3) ของทุกสหกรณ์และกล่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ปี 2551-2553ปัจจุบัน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ส่งแล้ว คือ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 … กลุ่มฯที่เหลือ ขอให้ช่วยส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ด้วยครับ…ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  • กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  • Posted มีนาคม 10, 2010 at 11:47 am
  • Permalink
  • ตอบกลับ

  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2553ตรวจ 4 โครงการ1. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า2. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร3. โครงการลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร4. โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯกจส.เห็นว่าเจ้าภาพ(กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) ควรจัดเตรียมรายละเอียด / บุคคล / สถานที่ ให้พร้อมเพื่อรับการตรวจ อนึ่ง ขอให้ช่วยสำเนาข้อมูลมอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้สหกรณ์จังหวัดได้รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ และสามารถชี้แจงได้เมื่อได้รับการสอบถาม


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: