Skip navigation

                

                          เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึง 15.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายคำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธีบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประธานในที่ประชุมคณะทำงานติดตามผลการจัดทำแบบทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากคณะทำงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์ นายมนตรี ณ รังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ นายศักชาย อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์   นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์  นางจินตนา ฉันทศรัทธาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะทำงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.  เพื่อทดสอบเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่กำหนดใหม่ 2.  เพื่อความเหมาะสมในการแบ่งช่วงคะแนนในการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3.  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จริง

                         

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: